กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน  และมีคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ประกอบด้วยผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี  และเจ้าหน้าที่พัสดุ ทั้งนี้มีผู้ประมูลราคาเข้าร่วมดำเนินการซื้อขายพัสดุ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

การประชุมการอนุญาตใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ บริษัท คลีนเมด จำกัด
กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)"