สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การติดต่อสื่อสารสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ โดยใช้ช่องทาง LINE Official Account(LINE OA) และ E-mail การกำหนดระยะเวลาในการทำบันทึกข้อความที่มีการสำรองเงิน ข้อปฏิบัติหรือแนวทางการจัดประชุม การเตรียมการเปิดบริการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ และภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 วันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2563 การปฏิบัติงานผ่านระบบ e-office ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานข้อมูลการแก้ไขระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย และการลอกท่อภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ การประเมินการทำความสะอาดของห้องน้ำ และห้องเรียน ในรูปแบบ QR CODE รายงานการบริหารจัดการอาคารที่พัก ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563 รายงานการรับสมัครนักศึกษาเข้าอาคารที่พักประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ประกาศการงดเว้นค่าเช่าเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2563 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงห้องพัก และภายในอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ รายงานจำนวนผู้เข้าพักอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนพฤษภาคม 2563 รายงานจำนวนผู้ที่ได้รับใบตักเตือน และใบ NC เดือนพฤษภาคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงหรือการตรวจอาคารสถานที่ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนพฤษภาคม 2563 การให้บริการรับฝากพัสดุของสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ การบูรณะศาลวิทยภูมิ และศาลตา – ยาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ การทำงานเอกสาร การกำหนดระยะเวลา และความถูกต้องของงาน รายงานผลการส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการต่างๆ เดือนพฤษภาคม 2563รายงานค่าสาธารณูปโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนพฤษภาคม 2563 รายงานเงินคงเหลือตามแผนประมาณการรายจ่าย บัญชีหอพักศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนพฤษภาคม 2563 การรายงานผลสิ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการในหมวดที่ 1-7 ตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563