ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในการประชุมพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยที่ตอบโจทย์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น1 ฝั่ง Virtual Library

  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างปีการศึกษา 2562
การประชุมพัฒนาโจทย์การวิจัยเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ด้านอาหารที่ตอบโจทย์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย