หลักสูตรการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนการท่องเที่ยวและการยริการ จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างปีการศึกษา 2562 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน) ให้แก่นักศึกษารหัส 61และรหัส 62 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยากร ผศ.ดร. จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยว อาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ประธาน หลักสูตรธุรกิจการบินและ ดร.ณุสิรินทร์ หลิ่มวิรัตน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการพูดนำเสนอ  การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี และความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และการให้บริการที่ดี ก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ ณ นิทรรศน์ รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน และ  อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิตเพลส) จำนวน 200 ชั่วโมง