ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง (COSO 2017)” ให้กับผู้บริหาร (รองผู้ว่าการและผู้อำนวยการ) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมี ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม อ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงษ์ และ ดร.กัญญทอง หรดาล เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือของ ม.สวนดุสิตและ ททท. ภายใต้โครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ททท. การอบรมมีจำนวนทั้งสิ้น 5 รุ่น ในวันที่ 22, 23, 25, 26 และ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การดำเนินการผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานใหญ่การท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “HCD training delivery” ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 

  

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7(75)/2563
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมเตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ผ่านโปรแกรม Microsoft Team