ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม-สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี 2563 the 11th TCU International e-learning Conference "Disruptive Ecology : New Normal of Education In Post Covid-19"-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม