นาย ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณากำหนดจำนวนรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีและแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการขออนุมัติแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบัน ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  

คณะกรรมการห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาล ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ มสด. รับมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมปฐมนิเทศ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)