ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบ SDU QA ตามตัวชี้วัดที่สำนักกิจการพิเศษได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานอิสระ วิทยาเขต และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ด้วยระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 1119 ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  

 

ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมสร้างการรับรู้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP)
สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563