ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยา เขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสวี เย็นเปี่ยม ที่ปรึกษาด้านสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมทั้งรับชมการแสดงดนตรีไทยและดนตรีสากลของนักศึกษา และชมแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นผู้นำชมแปลง ในวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

  

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 3(19)/2563
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มสด. บันทึกเทปบรรยาย หัวข้อ "Deepening cooperation for a shared future" ตามคำเชิญจาก ASEAN - China (Guiyang) Tourism Culture Promotion Center สาธารณรัฐประชาชนจีน