ผศ.ดร.ธนากร ปักษา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ลัดดา สวนมะลิ และผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ จำนวน 4 ทีม เข้าร่วมแสดงผลงานในรายการ Starup Thailand League ภายใต้โครงการกองทุน ยุวสตาร์ทอัพ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Startup Prototype Showcases of the Entrepreneurial University ณ True Digital Park วันที่ 14 กันยายน 2563

  

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 88
ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย และหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้ารับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน ปี 2563 จากสำนักกิจการพิเศษ