หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 45 ชั่วโมง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารในองค์การ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิต และ การประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานผ่านประสบการณ์ตรง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกประสบการร์วิชาชีพ และผู้แทนจากหน่วยงานที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ณ ห้อง 11701  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กันยายน 2563

  

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมพนักงานบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 09(37)/2563
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะที่ 88