สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จัดเสวนาเรื่อง“ครูยุคใหม่ สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจผู้เรียน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ อ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร อาจารย์มุทิตา คำแสน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์กาญจนา ผิวงาม เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทั้งแบบ onsite และ online ณ DUSIT  BISTRO CO-WORKING SPACE อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 16 กันยายน 2563

  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร และร่วมประกวดการทำอาหาร
สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมพนักงานบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 09(37)/2563