คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดพิธีไหว้ครูศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.ทรงศักดา  ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา และกิจกรรมพี่ป้อนน้องรับ ขวัญเจ้าเข้าเรือน กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ณ ห้องประชุมดุสิตขจร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโครงการ “วิทยาการจัดการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม”
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง เข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา