มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย รศ.พัชรี  สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่สู่คนไทยมีดี โดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้นำศักยภาพของมหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการหลายมิติ อาทิ ประสานงาน-ดูแลต้อนรับ วิทยากร การจัดเลี้ยงอาหารและขนมสำหรับผู้ร่วมโครงการจากโฮมเบเกอรี่ สวนดุสิต รวมถึงการออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ฯลฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ : วิสัยทัศน์ในการสนับสนุน งานพัฒนาชุมชนด้วยบทบาทนักศึกษา  ซึ่งมีผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 และอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. จัดโครงการไหว้ครู กตัญญูฑิตา ประจำปีการศึกษา 2563
กองบริหารงานบุคคล มสด. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งพิเศษ/2563