ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(19)/2563 โดยมีวาระเรื่อง แผนการดำเนินงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ฯลฯ และ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ได้เข้าร่วมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของบุคลากร ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

  

ม.สวนดุสิต การประชุมคณบดี ครั้งพิเศษ/2563
กองบริหารงานบุคคล ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563