ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 14 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านอาหารให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการอารและโภชนาการบนเรือ มีการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพิ่มทักษะในการประกอบอาหารเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในอนาคต ณ ห้องปฎิบัติการอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2563  

  

ศูนย์ฯ หัวหิน ม.สวนดุสิต จัดกิจกรรมแชร์ประสบการณ์จากศิษย์เก่า สู่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ และโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิยะลา