ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรม  และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้น Workshop ทั้ง SWOT, TOWS, Risk and Root Causes, Gap Analysis, RBM, OKRs and KPIs, PAOR, Space Matrix โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 น. ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารจันทร์เจริญ
สวนดุสิตจัดให้..Exclusive Open House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS'64 ครั้งที่ 2