ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร สำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามความคืบหน้าการจัดทำโปรแกรมทางด้านการจัดการฐานข้อมูลสำนักกิจการพิเศษ ด้วย Microsoft Access ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลบุคลากร 2) ฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3) ฐานข้อมูลสัญญา และ 4) ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการเรียนการสอนในรายวิชา 4122213 การจัดการฐานข้อมูล, 4122214 ปฏิบัติการการจัดการฐานข้อมูล “จากทฤษฎีในห้องเรียน สู่การปฏิบัติในห้องเรียนสนาม สำนักกิจการพิเศษ” ณ ห้อง 11303 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563