โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมการตัด หั่น แต่งวัตถุดิบ ผัก/ผลไม้ ให้กับบุคลากรครัวสวนดุสิต และโรงแรม      สวนดุสิต เพลส เพื่อสร้างมาตรฐานในด้านการบริการอาหาร โดยมี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 ณ ครัวสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต