ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวต้อนรับและบรรยายหัวข้อ “การศึกษาเป็นพื้นฐานนำไปสู่ Thailand 4.0 ตามวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กรุงเทพมหานคร

  

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน คณะวิทยาการจัดการ มสด. จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564