ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 92  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์  2564   ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น  65 คน  โดยใช้รูปแบบวิธีการอบรม 2 รูปแบบด้วยกัน  คือ  แบบ On-site จำนวน 20 คน และ ผ่านระบบ Online (ZOOM) จำนวน 45 คน  โดยวันแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง อุดมการณ์แห่งวิชาชีพผู้บริหาร โดยเนื้อหาบางส่วนของการบรรยายว่า  การเป็นผู้บริหารต้องเป็นด้วยใจ มีใจเป็นผู้บริหาร ต้องฝึก Mind Set และวิธีคิดใหม่ การเป็นผู้บริหารต้องคิดทำให้ผู้อื่น ทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิม  จะทำอย่างไรให้คนทำงาน ทำตามสิ่งที่เรามอบหมาย และจะทำอย่างไรให้คนทำงานเหล่านั้น ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารต้องกล้าคิด คิดเร็ว คิดไปข้างหน้า ไม่ยึดกับอุดมการณ์เก่า และคิดเหนือวันพรุ่งนี้ (Beyond tomorrow) กล้าที่จะทำสิ่งใหม่  เมื่อตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้ว ควรทำให้ดีที่สุด และนอกจากนี้ การเป็นผู้บริหาร เบื้องต้นต้องมีอิทธิบาท 4  แต่ถ้าหากจะเป็นผู้นำที่ดี ต้องมีพรหมวิหาร 4 ดังนั้นการเป็นผู้บริหารที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นผู้บริหาร แล้วสร้างบารมี พัฒนาความเป็นผู้นำ ก็จะเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำที่สมบูรณ์แบบ ฯลฯ 

สำหรับการอบรมในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากวิทยากรอีกหลายท่านดังนี้ 

• ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ บรรยายหัวข้อ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  

• นายกมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ บรรยายหัวข้อ กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

• นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยายหัวข้อ กฏหมายสำหรับสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2564    ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด.จัดประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(16)/2564
สำนักงานตรวจสอบภายใน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3(7)/2564