เมื่อวันที่ 24 กุมภาพนธ์ 2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยนางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ปานและคณะลงพื้นที่แนะแนวทางการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และให้ข้อมูลหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังใกล้สำเร็จการศึกษาได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องแนะแนวโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว