ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อบรม Online Training หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนงาน” รุ่นที่ 2 ให้กับ บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และบุคคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็ม การวางแผนและพัฒนากระบวนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการอบรบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ใช้การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง แบบสองทางกับวิทยากรอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 13 ชั้น 3

  

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS
สำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day