งานกิจการนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท Engenius International จัดกิจกรรมแนวแนวทุนการศึกษา AU PAIR เพื่อการศึกษาและการทำงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะพัฒนาทักษะด้านภาษาด้วยการทำงานและการเรียนในต่างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้อง 2205 อาคารทางเชื่อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 

  

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2564
สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมรองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(9)/2564