รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมอบนโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จากนั้นมีการจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams และการจัดทำเอกสารในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)  โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.