โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) จัดการอบรม เรื่อง ภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยมี ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง และคณะทำงานฝ่ายงานโภชนาการ โครงการละออพลัส  เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง Lecture Room Suan Dusit The Open ชั้น 5