คณะทำงานพัฒนาบุคลากรสายวิชาการสู่การเป็น SDU SMART Lecturers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ Growth Mindset for SDU SMART Lecturers ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการสู่การเป็น SDU SMART Lecturers ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการอบรม ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมอบรม จำนวน 555 คน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และประชุมออนไลน์ Zoom Meeting Application