รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 โดยมีวาระเรื่องการมอบนโยบายในการดำเนินงาน เรื่องการนำเสนอการดำเนินงานโครงการเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2564