ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร” รุ่นที่ 13 ออนไลน์ สำหรับบุคคลภายนอก (แบบเสียค่าสมัคร) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรหลักในการถ่ายทอดการองค์ความรู้ และทีมวิทยากรเสริม ร่วมบรรยายและ Workshop ประกอบด้วย ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและนักวิเคราะห์ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ผศ.ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ ประธานหลักสูตรHospitality Management (International Programme) อ.ดร.กัญญาทอง หรดาล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ และผศ.ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้อบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมถึง การนำบริหารความเสี่ยงไปใช้สร้างสรรค์ผลงานตนเองและพัฒนาองค์กรได้ โดยใช้ลักษณะการอบรมแบบ “Train The Trainer” ผู้อบรมจะได้ทดลองจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้วยตนเองและนำไปเผยแพร่ความรู้ต่อในองค์กรของตนเองได้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 13304 อาคาร 13 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม 2564