ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ และทีมบริหารสำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมหารือการปรับปรุงพื้นที่ภายนอกบริเวณอาคารพจมาน โครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) และการเตรียมการรองรับการปรับปรุงหอพักครู ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จ.นครนายก ณ ห้องประชุมสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564