รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 และบรรยายในหัวข้อ แนวทางการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงแนวทางการพิจารณาแหล่งงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2564 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและการพิจารณาแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 20 กรกฎาคม 2564