ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมี ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นประธานการตรวจรับ นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ คุณสกล โพฉลาด วิศวกร ผู้ควบคุมงานและงานพัสดุตรวจรับงานกับผู้ว่าจ้าง  บริษัท 1555 บิซ จำกัด  ประชุมเพื่อรับฟังความก้าวหน้าและตรวจรับงาน   งวดที่ 2 โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบ MS Teams เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา