วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินการโครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งกำหนดค่าเป้าหมายให้บรรลุตามที่กำหนด ณ ห้อง Activity space และ ออนไลน์ผ่าน Line meeting โดย ดร.นวลรัตน์ วัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม