อาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2564 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง และนครนายก เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมแรงบันดาลใจแห่งความเป็นครู Teacher Inspiration ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 16.00 – 17.30 น.