เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะทำงานการจัดการความรู้ ร่วมกับ สำนักงานมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานบุคคล) จัดอบรม หัวข้อ “Reskills การจัดการความรู้ 2021 (Knowledge Management)” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS TEAMS มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 285 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ เทคนิคการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานและองค์กร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ อาจารย์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ