ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวด จัด workshop ให้น้องปี 1 ได้เรียนรู้การผลิตโฆษณาแบบมืออาชีพ   ไม่หวั่นแม้ต้องฝ่ากับอีกหลายร้อยทีมทั่วประเทศ กับกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ครั้งที่ 4 โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) workshop ครั้งนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมประกอบด้วย แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก ผศ.ศิริมา คงทัพ ผศ.ดร.รรินทร วสุนันท์ และนายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน จัดให้ความรู้กันอย่างเต็มเปี่ยม (5 ต.ค.64)