คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการปรับแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมูลนิธิโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมการประชุม เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับมูลนิธิโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม ในการปรับแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น.  ภาพ/ข่าว : อำภาพร นามเสนา