รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากคุรุสภา สื่อมวลชน และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุม  โดยมีวาระการประชุมพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ในห้วข้อแก่นสาระ (Theme) “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู และเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูและวิชาชีพทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันครูและระลึกถึงพระคุณครู เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา