ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting Application