วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ รับมอบทุนการศึกษาจากการจัดกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือในโครงการฟังธรรมในหัวข้อ “ธรรมปรับใจ ในยุคโควิด ไม่ให้จิตโคม่า” ให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริษัท PCS Security and Facility Services Limited นำโดย Mr. Alvin Liew Voon Siong ตำแหน่ง Chief Financial Office เป็นตัวแทน มอบเงินสมทบทุนการศึกษา มูลค่า 200,000 บาท โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้แทนรับมอบเงินสมทบทุนการศึกษาฯ ณ ห้องลำพอง 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้ได้มีการหารือถึงแนวทางการทำความร่วมมือในการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอก และการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย