ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม SDU online 10  ภาพ/ข่าว: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ / ปานใจ คงสิทธิ์