หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “coding สำหรับเด็กปฐมวัย” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาฉลาดรู้คณิต วิทย์ ในการบรรยายครั้งนี้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม coding หลากหลายรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้ต่อไป โดยผศ.ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสิน อาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย โปรแกรม Microsoft Teams