ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์  ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565