ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรมและ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting Applicatio วันที่ 13 มกราคม