ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน และผู้เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชุมหารือความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษา นครนายก การพัฒนาบุคลากรของโครงการในกำกับสำนักกิจการพิเศษ การเตรียมการรองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบสหกิจศึกษาของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน และความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนางานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง VIP 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565