สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน ดำเนินการตามวาระการประชุมเรื่อง การปฏิบัติงานในที่พักอาศัย เดือนพฤษภาคม 2565 , โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 , การรายงานความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะของอธิการบดีจากการเข้าตรวจพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ , รายงานการปฏิบัติงานตามปฏิทินการบริหารจัดการอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ , รายงานจำนวนบุคลากรที่ได้รับหนังสือตักเตือน และ NC เดือนมีนาคม 2565 , รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทคนิคงานระบบและซ่อมบำรุง เดือนมีนาคม 2565 , รายงานผลการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนมีนาคม 2565 , รายงานผลการดำเนินงานยานพาหนะ เดือนมีนาคม 2565 , รายงานผลการจัดการของเสียภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนมีนาคม 2565 , รายงานผลการดำเนินการงานครุภัณฑ์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนมีนาคม 2565 , รายงานการใช้สถานที่สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , การจัดระเบียบพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ , การจัดการงานเอกสารและงานธุรการในช่วงที่มีจัดแบ่งกลุ่มบุคลากร , รายงานข้อมูลนักศึกษาอาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) , รายงานรายชื่อคณะทำงาน สำนักงานสีเขียว , รายงานข้อมูลบุคลากรเข้าอบรมโครงการต่างๆ เดือนมีนาคม 2565 , รายงานค่าสาธารณูปโภคศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนมีนาคม 2565 , รายงานเงินคงเหลือตามแผนประมาณการรายจ่าย บัญชีหอพักศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนมีนาคม 2565 , แนวทางการป้องกันและมาตรการในการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) บุคลากรบริษัทจ้างเหมาบริการ โดยจัดประชุมวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์