รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองประธาน
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรรมการ
ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์
กรรมการ
ดร.สวงค์ บุญปลูก
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
กรรมการ
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี/รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
คณบดีโรงเรียนการเรือน
กรรมการ
ดร. กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย
คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์
คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
กรรมการ
ดร.สุวิชชา เนียมสอน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์
กรรมการ
นายวีระพันธ์ ชมภูแดง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ
กรรมการ
ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กรรมการ
นางสาวนันท์ธิญา ศฤงค์สวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
นางสาวนัยรัตน์ เสมสว่าง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ คนซื่อ
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ คำยัง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
นางสาวสุวิมล แมตสอง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการ
ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
กรรมการ
ดร.ศิริ ชะระอ่ำ
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์
ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
กรรมการ
นายณัฐพล แย้มฉิม
ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล
กรรมการ
ดร. จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
ผู้จัดการสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
กรรมการ
ดร.วิโรจน์ เทพบุตร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
กรรมการ
ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
กรรมการ
นางมนต์นัทธ์ นาคนิยม
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
นางรัชนีกร พลวิชิต
ผู้อำนวยการกองกลาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต [Download]