รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต”  โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้แสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่ายกับ  สำนักงาน ป.ป.ช.   มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต บริเวณโดยรอบ ตลาดศรีย่าน ชุมชนสวนอ้อย โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนคนในชุมชนร่วมเดินรณรงค์ และ ได้รับเกียรติจาก   พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตในภาครัฐเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ผ่านมา