ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการสอน รายวิชาอัตลักษณ์องค์การ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย และบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์ลายผิว Dermatoglyphics” ให้คณาจารย์และผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี คุณพัชราภรณ์ คงสวัสดิ์ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) และคุณมนัญญา ศิริคณากุล ทีมงาน P-PAC บรรยายพิเศษเรื่อง ผู้นำทางการศึกษาด้วยศาสตร์ลายผิว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 203 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่าน ZOOM ศูนย์การศึกษา ลำปาง นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566