กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการประกวด “SDU Smart Idol 2023”  โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการประกวด SDU Smart Idol 2023  SDU LGBTQ Smart Idol    SDU Speech Contest 2023 (MC SEARCH)   SDU Big Show 2023 (การประกวดการแสดง) SDU VARLORANT Championship(E-sport)  พร้อมกับ Mini Concert ที่รวบรวมเหล่าศิลปินจากค่าย What the Duck เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-20.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โดยผลการประกวดต่างๆ ดังนี้ 

  • SDU Smart Idol 2023 (Miss)

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 19 นางสาววรัญญา หอมจันทึก (ใบปอ) 6511056721134 สาขาวิชา เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 25 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีพลสมอ (แบม) 6411011767035 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 26 นางสาวสุทธิดา สุนทร (วาวา) 6511011807032 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน คณะวิทยาการจัดการ

 

  • SDU Smart Idol 2023 ()

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 12 นายเกริกไกร ไชยบุญเรือง (บูม) 6411011553037 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 37 นายธีร์ธวัช งามคล้าย (ต้นตาล) 6411011541038 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 23 นายพีรภัทร แสงสารพันธ์ (ปีโป้)6411011767032 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

 

  • SDU LGBTQ Smart Idol 2023

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 21 นายภาณุพงศ์ ทิชัย (ก้านตอง) 6411011767016 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 20 นายรินลดา งาดเกาะ (เบลล์) 6311056160060 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 10 นางสาวกรุณาพร พุทธวงษ์ (ผักบุ้ง) 6411011460013 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

  • SDU Speech Contest 2023 (MC SEARCH)

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 10 นายพีรชาดา ลี้รัตนา 6411011767015 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 14 นางสาวพิมพ์ชนก เรียงนาม 6411011571002 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 15 นางสาวกันยารัตน์ แซ่จู 6511011581008 สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

 

 

  • SDU Big Show 2023 (การประกวดการแสดง)

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนการเรือน “จตุรภาคีนาฏยนารีโภชนียะ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “4 ภาคจากแผ่นดินไทยสู่สายตาชาวตะวันตก”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะครุศาสตร์ “ทรงอย่างครู บูรณาการสู่ความเป็นไทย”

รางวัลชมเชย

– คณะวิทยาการจัดการ

– คณะพยาบาลศาสตร์

– โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

– โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

SDU VARLORANT Championship(E-sport)

รางวัลชนะเลิศ ทีม The mesa

1.นาย รามภูมิ คุณเลี้ยง 6411011807048

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน คณะวิทยาการจัดการ

2.นาย เมธพนธ์ นาป้อม 6511011940024

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.นาย รัตนวิชญ์ จิตรากร 6511011940018

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.นาย วีรภัทร ชัยสวรรค์ 6511011940030

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.นาย นนทพัทธ์ พันธะไหล 6511011940008

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 GG Timing

1.นาย ศรุติพงศ์ โกสินแก้วอำนาจกุล 6311011446025

สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจการบิน

2.นาย อินทัช อำพันเย็น 6311011446003

สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ธุรกิจการบิน

3.นาย ชโนภาส เตือนศรี 6311011660020

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.นาย ฆเนศ ทิพาเสถียร 6311011660002

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.นาย คมกฤษ นิธินันทัชพร 6311011660006

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมจุ๊บเหม่งพูดไม่ได้

1.นาย สิรภัทร วงศ์พัฒน์เสวก 6411011660027

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.นาย ณัฐนันท์ แท่นทอง 6411011660025

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.นาย ปารมี พึ่งแย้ม 6411011660042

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.นาย พชร คชภูมิ 6411011660024

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.นาย รัชตไพบูลย์ อ่ำขวัญยืน 6411011660033

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 รางวัลพิเศษ

รางวัล popular vote SDU Smart Idol 2023

  • SDU Smart Idol 2023 (Miss) หมายเลข 8 นางสาวนรีรัตน์ กระทู้ (น้ำหนาว)6511011320001 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ (28,490 คะแนน)
  • SDU Smart Idol 2023 () หมายเลข 16 นายพิเชษฐ์ชัย ทองพิจิตร (เอ) 6511056721045 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน (60,691 คะแนน)
  • SDU LGBTQ Smart Idol 2023 หมายเลข 20 นายรินลดา งาดเกาะ (เบลล์) 6311056160060 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน (11,715 คะแนน)

 

SDU Speech Contest 2023 (MC SEARCH)

รางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น

หมายเลข 12 นางสาวสุทธิดา จันทะนัด 6511011449023 สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

รางวัล “Growth MC.” (MC.ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น)

หมายเลข 13 นางสาวรรรรรร กะจะวงษ์ 6411011541049 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

 

SDU VARLORANT Championship(E-sport)

รางวัลพิเศษ Energenius Best of tournament

นายคมกฤช นิธินันทัชพร 6311011660006

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GALLERY  1/3 

GALLERY  2/3   

GALLERY 2/3